#GuanyemSAB

Calendario escolar curso 2015-16, empieza el 10 de septiembre

FECHAS CALENDARIO MODIFSe publica hoy en el DOGV la modificación del calendario escolar para el próximo curso.

Educación Infantil y en Educación Primaria, se iniciarán el 10 de septiembre de 2015 y finalizarán el 21 de junio de 2016.

Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional se iniciarán el 11 de septiembre de 2015 y finalizarán el 17 de junio de 2016.

Formación de Personas Adultas, comenzarán el 21 de septiembre de 2015 y finalizarán el 17 de junio de 2016.

Mira el texto completo en el enlace o a continuación.

CALENDARIO ESCOLAR 2015-16 MODIFConselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2015, del secretari autonòmic d’Educació i Investigació, per la qual modifica parcialment la Resolució de 15 de juny de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2015/2016 i la Resolució 15 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2015/2016. [2015/6385]

La Resolució de 15 de juny de 2015, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2015/2016 (DOCV 18.06.2015) establix que el 3 de setembre pròxim s’iniciaran les activitats escolars en les ensenyances d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional.

Des dels diferents sectors de la comunitat educativa s’ha manifestat el seu parer contrari a l’inici de les activitats docents en la primera semana de setembre al·legant, entre altres qüestions, la inviabilitat d’eixa data per les dificultats d’organització del curs escolar.

La modificació de la data d’inici i fi de les activitats escolars fa necessària l’adaptació de la Resolució 15 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2015/2016 (DOCV 19.06.2015), pel que fa al calendari d’avaluacions i recuperacions.

Fent ús de les competències assignades en el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, aprovat pel Decret 140/2014, de 5 de setembre, i de la facultat d’avocació establida en l’article 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, resolc:

Primer

Els apartats 1, 2 i 3 del punt primer de la Resolució de 15 de juny de 2015, per la qual es fixen les dates d’inici de les activitats escolars del curs acadèmic 2015/2016, que queden redactats de la manera següent:

– Educació Infantil i en Educació Primària, s’iniciaran el 10 de setembre de 2015 i finalitzaran el 21 de juny de 2016.

– Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional s’iniciaran l’11 de setembre de 2015 i finalitzaran el 17 de juny de 2016.

– Formació de Persones Adultes, començaran el 21 de setembre de 2015 i finalitzaran el 17 de juny de 2016.

Segon

Així mateix, l’apartat 1 del punt segon de l’esmentada resolución queda redactat de la manera següent:

En el present curs escolar, les activitats escolars lectives de l’alumnat d’Educació Infantil i Educació Primària comportaran entre 850 i 860 hores lectives.

Tercer

El punt 2.5 de l’annex de la Resolució de 15 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2015/2016 (DOCV 19.06.2015) queda redactat de la manera següent:

Els centres docents, en virtut de la seua autonomia pedagògica i organitzativa, establiran el nombre i el calendari de les sessions d’avaluació que es realitzaran per a cada curs acadèmic i grup d’alumnat al llarg del període lectiu ordinari del curs. Com a mínim es realitzarà una avaluació cada trimestre. En l’Educació Secundària Obligatòria, a més, serà preceptiu realitzar una avaluació inicial. L’última sessió d’avaluació, al finalitzar el període lectiu del curs escolar, tindrà caràcter d’avaluació final ordinària. Per a l’alumnat amb matèries no superades en la mencionada avaluació final, hi haurà una prova extraordinària.

La prova extraordinària es realitzarà en les dates que determine la direcció general competent en la matèria, de conformitat amb la normativa vigent.

En els centres públics, la comissió de coordinació pedagògica proposarà al claustre la planificació general de les sessions d’avaluació per a la seua aprovació.

Les sessions d’avaluació que es realitzen al llarg del curs, inclosa l’avaluació final, seran distribuïdes de manera que el total de dies lectius compresos en cada període d’avaluació siga semblant.

Quart

Esta resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Quint

Contra esta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrá presentar, potestativament, recurs de reposició o bé plantejar directament recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació:

El recurs de reposició s’haurà d’interposar davant del conceller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seua publicació. El recurs contenciós administratiu haurà d’interposar-se davant de davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà a la seua publicació. Tot això d’acord amb el que establixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i sense perjuí que s’utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

València, 7 de juliol de 2015.– El secretari autonòmic d’Educació i Investigació: Miguel Soler Gracia.

——————————————————————

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2015, del secretario autonómico de Educación e Investigación, por la que modifica parcialmente la Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que se fija el calendario escolar del curso académico 2015/2016 y la Resolución 15 de junio de 2015, de las direcciones generales de Centros y Personal Docente, y de Innovación, Ordenación y Política Lingüística, por la que se dictan instrucciones en materia de ordenación académica y de organización de la actividad docente en los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato durante el curso 2015/2016

La Resolución de 15 de junio de 2015, por la que se fija el calendario escolar del curso académico 2015/2016 (DOCV 18.06.2015) establece que el 3 de septiembre próximo se iniciarán las actividades escolares en las enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.

Desde los diferentes sectores de la comunidad educativa se ha manifestado su parecer contrario al inicio de las actividades docentes en la primera semana de septiembre alegando, entre otras cuestiones, la inviabilidad de esa fecha por las dificultades de organización del curso escolar.

La modificación de la fecha de inicio y fin de las actividades escolares hace necesaria la adaptación de la Resolución 15 de junio de 2015, de las direcciones generales de Centros y Personal Docente, y de Innovación, Ordenación y Política Lingüística, por la que se dictan instrucciones en materia de ordenación académica y de organización de la actividad docente en los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato durante el curso 2015/2016 (DOCV 19.06.2015), en lo referente al calendario de evaluaciones y recuperaciones.

En uso de las competencias asignadas en el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, aprobado por el Decreto 140/2014, de 5 de septiembre, y de la facultad de avocación establecida en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, resuelvo:

Primero

Los apartados 1, 2 y 3 del punto primero de la Resolución de 15 de junio de 2015, por la que se fijan las fechas de inicio de las actividades escolares del curso académico 2015/2016, que quedan redactados de la siguiente forma:

– Educación Infantil y en Educación Primaria, se iniciarán el 10 de septiembre de 2015 y finalizarán el 21 de junio de 2016.

– Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional se iniciarán el 11 de septiembre de 2015 y finalizarán el 17 de junio de 2016.

– Formación de Personas Adultas, comenzarán el 21 de septiembre de 2015 y finalizarán el 17 de junio de 2016.

Segundo

Asimismo, el apartado 1 del punto segundo de la citada resolución queda redactado de la siguiente manera:

1. En el presente curso escolar, las actividades escolares lectivas del alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria comportarán entre 850 y 860 horas lectivas.

Tercero

El punto 2.5 del anexo de la Resolución de 15 de junio de 2015, de las direcciones generales de Centros y Personal Docente, y de Innovación, Ordenación y Política Lingüística, por la que se dictan instrucciones en materia de ordenación académica y de organización de la actividad docente en los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato durante el curso 2015/2016 (DOCV 19.06.2015) queda redactado de la manera siguiente:

Los centros docentes, en virtud de su autonomía pedagógica y organizativa, establecerán el número y el calendario de las sesiones de evaluación que se realizarán para cada curso académico y grupo de alumnado a lo largo del período lectivo ordinario del curso. Como mínimo se realizará una evaluación cada trimestre.

En la Educación Secundaria Obligatoria, además, será preceptivo realizar una evaluación inicial.

La última sesión de evaluación, al finalizar el periodo lectivo del curso escolar, tendrá carácter de evaluación final ordinaria. Para el alumnado con materias no superadas en dicha evaluación final, existirá una prueba extraordinaria.

La prueba extraordinaria se realizará en las fechas que determine la dirección general competente en la materia, de conformidad con la normativa vigente.

En los centros públicos, la comisión de coordinación pedagógica propondrá al claustro la planificación general de las sesiones de evaluación para su aprobación.

Las sesiones de evaluación que se realicen a lo largo del curso, incluida la evaluación final, serán distribuidas de manera que el total de días lectivos comprendidos en cada período de evaluación sea similar.

Cuarto

Esta resolución se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

Quinto

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá presentar, potestativamente, recurso de reposición o bien plantear directamente recurso contencioso-administrativo, en los plazos y ante los órganos que se indican a continuación:

El recurso de reposición se deberá interponer ante el conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación. El recurso contencioso-administrativo deberá interponerse ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación. Todo ello conforme a lo establecido en los artículos 107, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa y sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.

Valencia, 7 de julio de 2015.– El secretario autonómico de Educación e Investigación: Miguel Soler Gracia.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.